bat1

bat2

 

L’oferta de Batxillerat al nostre centre té tres grans finalitats educatives:

 

- Una formació general, amb objectius educatius propis i intrínsecs.
- Una preparació per fer front als reptes de la seva elecció, fonamentada en una educació
  especialitzada.
- Una orientació vers estudis posteriors (universitaris o cicles formatius superiors),
  configurada a  partir d’un itinerari educatiu personal.

 

 
 Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials
 

 

 

Matèries comunes

1r Curs  

Llengua Castellana i Literatura I
Llengua Catalana i Literatura I
Llengua Estrangera: anglès I
Filosofia
Educació Física
Religió
Tutoria

 

Opció
Matèries troncals
Matèries optatives
Itinerari Humanitats
1r Curs - opció A
Economia
Història del món contemporani
Llatí I
TIC (informàtica)
Alemany I
Cultura Científica

Itinerari Humanitats

1r Curs - opció B

Literatura Universal
Història del món contemporani
Llatí I
TIC (informàtica)
Alemany I
Cultura Científica

Itinerari Ciències Socials

1r Curs - opció C

Economia
Història del món contemporani
Matemàtiques aplic a CCSS I
TIC (informàtica)
Alemany I
Cultura Científica

Itinerari Ciències Socials

1r Curs - opció D

Literatura Universal
Història del món contemporani
Llatí I
TIC (informàtica)
Alemany I
Cultura Científica

 

 

 

 

Matèries comunes

2n Curs

Llengua Castellana i Literatura II
Llengua Catalana i Literatura II
Llengua estrangera: Anglés II
Història d’Espanya
Història de la Filosofia
Tutoria

 

Opció
Matèries troncals
Matèries optatives
2n Curs A
Geografia
Matemàtiques aplic a CCSS II
Economia II
Literatura universal
Psicologia
2n Curs B
Geografia
Literatura universal
Llatí II
Economia de l'empresa II
Cultura audiovisual
2n Curs C
Geografia
Literatura universal
Matemàtiques aplic a CCSS II
Economia de l'empresa II
Cultura audiovisual
2n Curs D
Geografia
Economia de l'empresa II
Llatí II
Literatura universal
Psicologia
 

 bat3 

 

Batxillerat Científic i Tecnològic

 

 
 
Matèries comunes

1r Curs

Llengua Castellana i Literatura I
Llengua Catalana i Literatura I
Llengua Estrangera:Anglès I
Filosofia
Educació Física
Religió
Tutoria

 

Opció
Matèries de modalitat
Matèries optatives (1)
Itinerari Cientificotecnològic
1r Curs - opció E
Matemàtiques I
Física i química
Dibuix tècnic I
TIC (informàtica)
Alemany I
Cultura Científica

Itinerari Ciències de la Salut

1r Curs - opció F

Matemàtiques I
Física i química
Biologia i Geologia
TIC (informàtica)
Alemany I
Cultura Científica

 

 

Matèries comunes

2n Curs

Llengua Castellana i Literatura II
Llengua Catalana i Literatura II
Llengua estrangera: Anglés II
Història d’Espanya
Història de la Filosofia
Tutoria

 

Opció
Matèries de modalitat  
Matèries optatives (1)
2n Curs A
Matemàtiques II
Física
Dibuix tècnic II
Química
Cultura audiovisual
2n Curs B
Matemàtiques II
Química
Biologia
Física
Psicologia
 

bat4     bat5