Petició de títols

 

Un cop superats els estudis de Batxillerat o Cicles Formatius, els alumnes heu de sol·licitar l'expedició del títol i fer el corresponent pagament de taxes a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.

 

Cal aportar a la Secretaria del centre:

- fotocòpia del DNI

- fotocòpia del llibre de família nombrosa (si és el cas)

- l'exemplar per l'administració del Model 046 com a justificant del pagament

 

Per abonar les taxes heu d'anar a la web de l'Agència tributària de les Illes Balears, on seleccionareu:

 

Per a BAT

- Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

- Taxa per expedició de títols acadèmics, diplomes i certificats oficials

- Batxillerat: expedició del títol (tenint present si sou família nombrosa o no)

 

Per a Gestió Administrativa

- Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

- Taxa per expedició de títols acadèmics, diplomes i certificats oficials

- Formació Professional (sistema educatiu)

- Expedició de títol de tècnic (tenint present si sou família nombrosa o no)